Menu
home
>>
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาและดูแลรักษาโครงข่ายทางอย่างมีคุณภาพ
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประชาชน

 

พันธกิจ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร การท่องเที่ยว
การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link)

ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)

รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง Mentor การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
ให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการไทย

ค่านิยมองค์กร
“มุ่งมั่น มีมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย เป็นที่พึ่งด้านงานทางให้กับท้องถิ่นและประชาชนได้”

 

Scroll Up Skip to content