Menu
home
>>
(ร่าง) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสายแยก ทล.21-บ.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.000 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย พช.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2478-บ้านน้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย พช.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 113-บ้านหนองตาด อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พช.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บ้านซับตะแบก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พช.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 225-บ้านลาดแค อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(ร่าง) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พช.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 113-บ้านวังชะนาง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content