คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

  แนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
        ความเป็นมาและความสำคัญ
        วัตถุประสงค์การลงทะเบียน
        ขั้นตอนการลงทะเบียน
        การจัดทำประวัติสายทาง
  ภาคผนวก ก.  (แบบฟอร์มการลงทะเบียน ทถ.1 – ทถ.7)
        แบบฟอร์ม ทถ.1 (แบบขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น)
         แบบฟอร์ม ทถ.2 (แบบให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น)
         แบบฟอร์ม ทถ.3 (แบบรายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน)
         แบบฟอร์ม ทถ.4 (แบบหนังสืออุทิศที่ดิน)
         แบบฟอร์ม ทถ.5 (แบบหนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณ ประโยชน์)
         แบบฟอร์ม ทถ.6 (แบบสมุดลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น)
  ภาคผนวก ข. (แนวทางการกำหนดรหัสสายทาง)
         การกำหนดรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น

  ภาคผนวก ค. (แบบฟอร์มประวัติสายทาง ทถ.7)
         แบบฟอร์ม ทถ.7 (แบบประวัติสายทาง)