แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.

 หมวดงานทาง
           สารบัญ  แผ่นที่                    4                           9     10     11     12    13    14    15    16     17     18     19    20 
                                        21    22    23    24    25    26    27    28     29     30     31     32    33    34    35    36     37    38    39 

 หมวดงานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย
                          แผ่นที่    40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  55   56   57   58   59   60   61   62   63
                                         64   65   66   67   68   69   70   71   72

 หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
                          แผ่นที่    73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83 
 หมวดงานทางเท้า
                          แผ่นที่    84   85   86   87   88   89   90   91    

 หมวดงานบำรุงทาง
                          แผ่นที่    92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102          

 ภาคผนวก ก 
           แบบตัวอย่างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง   

 ภาคผนวก ข 
           แบบตัวอย่างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง 
  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบมาตรฐานสำหรับ อปท. 
           รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบมาตรฐานสำหรับ อปท.

                                                                         (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)